נוהל החזרי מחקר

1. מטרה

מטרת הוראה זו לקבוע  מי זכאי לנהל תקציב החזרי מחקר, אופן פתיחת חשבון החזרי מחקר לחוקר והכללים לשימוש בכספי ההחזרים.

 

2. הגדרה

כספי החזרים הם כספים שהתקבלו מקרן חיצונית והוחזרו לאוניברסיטה בגין השתתפותה במימון המחקר.

כספים אלה ייועדו ע"י האוניברסיטה לשימוש החוקר, למימון מחקרים המבוצעים על ידו באוניברסיטה.

 

3. זכאות לניהול חשבונות החזרים

3.1 חברי הסגל האקדמי באוניברסיטת ת"א מדרגת מרצה ומעלה.

3.2 חוקר הפורש לגמלאות רשאי להשתמש בכספי ההחזרים למטרת מחקר בהתאם להוראות נוהל זה כל עוד הוא פעיל , ובאישור ראש היחידה.

 

4. אופן פתיחת חשבון החזרים וניהולו

4.1 לצורך פתיחת חשבון החזרים על החוקר הראשי להגיש לרשות המחקר הצעת מחקר לרבות הצעת תקציב. הצעת המחקר תאושר ע"י סגן  הנשיא למו"פ , או מי שימונה/ימונו על ידו לענין זה.

4.2 עם קבלת האישור האמור בסעיף 4.1 לעיל, תפתח רשות המחקר חשבון החזרים לחוקר.

4.3 רשות המחקר תחתים את החוקר על טופס התחייבות לאופן השימוש בכספי חשבון ההחזרים.

4.4 החוקר יתחייב להגיש דוח מדעי שנתי לרשות המחקר.

4.5 רשות המחקר תבדוק שכל ההוצאות מכספי חשבון ההחזרים  ינוצלו בהתאם לאמור בנוהל זה.

 

5. כללים לשימוש בכספי ההחזרים

5.1 החזר חובות בגין מחקרים

החוקר מחויב להחזיר יתרות חובה/גרעונות במחקרים אחרים בניהולו, מתוך כספי ההחזרים.

5.2 החוקר יהא רשאי להשתמש ביתרות  בכספי ההחזרים, דהינו היתרות לאחר החזר החובות/גרעונות כאמור בסעיף 5.1 לעיל, למטרות המקדמות את המחקר בתחומו, בהתאם לכללים שלהלן:

5.2.1 העסקת עובדים לצורך המחקר

העסקת העובדים/קבלנים תתבצע עפ"י הנוהלים הנהוגים  באוניברסיטה בין באמצעות אגף משאבי אנוש ובין באמצעות אגף הכספים. לא תשולם משכורת על כל נלוויה או תוספת מחקר מחשבון ההחזרים, לחוקר הראשי או לחבר סגל אקדמי אחר שהוא בדרגת מרצה ומעלה.

5.2.2 נסיעה לחו"ל

5.2.2.1 נסיעה לחו"ל תותר לסטודנטים לתארים מתקדמים, לעובדי מחקר, מתנדבים ולמדענים מוזמנים מחו"ל.

  לא ישולמו הוצאות נסיעה לחו"ל לחוקר הראשי או  לחברי  סגל אקדמי.

5.2.2.2 החוקר הראשי  המבקש לממן נסיעה לחו"ל, בכפוף לאמור בסעיף 5.2.1 לעיל, יפנה בבקשה מנומקת לדקאן הפקולטה. הדקאן יאשר נסיעות לחו"ל רק כאשר הנסיעה היא לטובת ולצורך המחקר ובכפוף לנוהלי האוניברסיטה בדבר אישורי נסיעות לחו"ל.

5.2.2.3 הסכום המירבי שיאושר לנסיעה לחו"ל לא יעלה על 2,500 $ לנסיעה.

5.2.2.4 במקרים יוצאים מן הכלל ניתן יהיה לאשר נסיעה לחו"ל גם לחוקר הראשי   ובלבד שיתקיימו שני התנאים האמורים להלן במצטבר: החוקר הראשי אינו זכאי לזכויות בקרן לקשרי מדע בינלאומיים, הנסיעה תאושר ע"י סגן הנשיא למו"פ, אשר ינמק את אישורו.

 

5.2.3 רכישת ציוד

רכישת ציוד תתאפשר אך ורק אם הציוד נידרש לצרכי מחקר ובכפוף לאמור   בנוהלי האוניברסיטה לענין זה.

5.2.4 ספרות מקצועית

החוקר הראשי יהא זכאי להחזר הוצאות רכישת ספרים/כתבי עת, ובלבד כי יצהיר כי הספרים משמשים למחקריו.

5.2.5 הוצאה לאור של ספרים ומאמרים

יותרו הוצאות לצורכי כתיבה וההוצאה לאור של ספרים ומאמרים ובלבד  שהליך   ההוצאה לאור יעשה בתיאום עם יחידת הספקה והכל בכפוף לנוהלי האוניברסיטה בדבר השתתפות בהוצאה לאור ונוהל זכויות יוצרים.

5.2.6  אירוח ואירועים 

החזר הוצאות בגין אירוח במסעדות וביצוע אירועים, יהיה בהתאם להוראות ולכללים של האוניברסיטה ומותנה באישור ראש החוג/בית ספר אליו משתייך החוקר.

5.2.7 שכירת רכב בארץ

שכירת רכב בארץ תותר לחוקר הראשי ובלבד שיצהיר כי השכירות היא  לצורכי מחקר ובכפוף לאישור של סגן נשיא למו"פ.

5.7.8 הוצאות נסיעה לצורך מחקר יאושרו עפ"י הכללים של מחקרים פנימיים.

5.2.9 לא ניתן לשלם דמי חברות באגודות מקצועיות.

 

6. ת ק ו ר ה

מכספי ההחזרים העומדים לרשות החוקר ינוכו תקורות כדלקמן:

6.1 אם קרן מחקר מימנה תקורה בשיעור נמוך מ- 10% מסכום הוצאות המחקר, יושלם ניכוי התקורה עד ל- 10%.

6.2 מכספי ההחזרים בניכוי התקורה האמורה בסעיף 6.1 לעיל תנוכה תקורה  נוספת בשיעור לפחות של % 15. תקורה זו  תנוכה מראש והיא תועבר כדלקמן: 7.5% להכנסות האוניברסיטה     והיתרה להכנסות הפקולטה/בי"ס.   (הוראה זו חלה מ 1.10.2009)

 

7. ה צ מ ד ה

כספי ההחזרים יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן וישוערכו בהתאם.

 

​8. סיום העסקת חוקר או פטירתו

בעת סיום העסקתו של החוקר הראשי באוניברסיטה, מכל סיבה שהיא , או חו"ח פטירתו, יועמדו יתרות הכספים העומדים לזכות החוקר, בניכוי התחייבויות בגין מחקרים אחרים, לרשות היחידה.

 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive